Rozwój osobisty

Prowadzone przez nas zajęcia w obszarze rozwoju osobistego odnoszą się do różnych sfer naszego życiowego funkcjonowania. Służą pogłębianiu samoświadomości i lepszemu rozumieniu siebie w kontaktach z innymi, a także rozwojowi ważnych w tym zakresie umiejętności.

Zachęcamy i zapraszamy do doświadczania satysfakcji związanej z pracą nad sobą poprzez udział w warsztatach szkoleniowych i treningach psychologicznych pod kierunkiem doświadczonych osób prowadzących szkolenia. Zajęcia adresowane są do wszystkich osób pragnących doskonalić własne umiejętności interpersonalne, rozwijać satysfakcjonujące kontakty z innymi ludźmi oraz zwiększać własną efektywność w życiu prywatnym oraz społecznym.

Nasze metody pracy opierają się na bieżącym, bezpośrednim doświadczeniu osób biorących udział w zajęciach. Pomagamy tworzyć sytuacje sprzyjające uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych, służących rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (ok. 10-15 osób), przy pomocy metod aktywizujących.

Trening interpersonalny

Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie
Wysłuchaj także innych (…)
Oni też mają swoją opowieść”

Desiderata

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, które daje możliwość pogłębienia wiedzy o sobie samym i innych oraz uzyskania różnorodnych informacji zwrotnych odnośnie własnego funkcjonowania. Stwarza również okazję do eksperymentowania i zmiany typowych dla siebie reakcji, sposobów kontaktowania się z innymi oraz wyrażania własnych uczuć. Rozwija umiejętności uczenia się na podstawie osobistych doświadczeń w relacji z innymi ludźmi.

Czas trwania: 30 godzin

Trening asertywności

„Zachowujesz się asertywnie wtedy,
gdy wzrasta Twój poziom szacunku do samego siebie…”

W trakcie szkolenia pod kierunkiem trenerów odbywa się praca oparta na doświadczaniu w warunkach laboratoryjnych nowych zachowań, wcześniej uważanych przez Ciebie za trudne. Zajęcia polecamy tym, którzy mają ochotę, aby w niektórych sytuacjach w swoim życiu: odmówić, czuć się pewniej w towarzystwie, zespole pracowników, mówić wprost o swoich odczuciach i emocjach, asertywnie reagować zarówno na komplementy jak i krytyczne opinie, chronić siebie i swoje terytorium psychologiczne.

Trenowanie zachowań asertywnych dotyczy pracy w następujących obszarach:

 • terytorium i granice psychologiczne
 • prawa osobiste
 • obrona swoich praw w sytuacjach społecznych
 • wyrażanie opinii, próśb
 • wyrażanie uczuć, procedura stopniowania złości
 • wyrażanie oraz przyjmowanie pochwał i krytyki
 • demaskowanie ukrytej krytyki, aluzji, manipulacji
 • autoprezentacje
 • relacje z autorytetem
 • asertywny monolog wewnętrzny

Czas trwania: 30 godzin

Warsztat antystresowy

„Nic nie jest dobre lub złe, jeno myślenie czyni je takim”
— W. Szekspir

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych pozwala kształtować wewnętrzną postawę i podejmować efektywne decyzje niezależnie od czynników zewnętrznych. Warsztat antystresowy jest przeznaczony dla wszystkich, którzy są świadomi wpływu stresu na jakość życia i relacje z innymi ludźmi, a jednocześnie w sytuacjach społecznych nie potrafią korzystać z własnych zasobów.

Celem szkolenia jest rozpoznanie własnych preferencji w zakresie sposobów reagowania w sytuacji stresu, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz wypracowanie skutecznych strategii utrzymywania się w dobrej kondycji psychofizycznej.
Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi, w małych grupach, z bardzo dużym udziałem ćwiczeń praktycznych może stanowić doskonały etap w ramach pracy nad własnym rozwojem osobistym.

Czas trwania: 20 godzin

Istnieje możliwość udziału w zajęciach indywidualnych
6-8 sesji, 1 sesja – 90 minut. 

Warsztat pracy nad zmianą

„Zmienić się, jak to łatwo powiedzieć…”

Warsztat dla „wiecznych marzycieli”, „świetnych teoretyków” oraz osób ciągle planujących zmiany. Adresowany do osób świadomych własnych ograniczeń, ale mających trudności z wprowadzeniem realnych zmian we własnym życiu.

Czas trwania: 30 godzin

Warsztat umiejętności wychowawczych

Nie trać nigdy cierpliwości.
To jest ostatni klucz, który otwiera drzwi”

A. de Saint-Exupery

Adresowany jest do tych, którzy WYCHOWUJĄ. Są nimi rodzice, nauczyciele i wychowawcy, instruktorzy, kuratorzy sądowi, pielęgniarki, policjanci i przedstawiciele innych profesji. Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności potrzebnych w pracy z dziećmi, nauce reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nastawione są na budowanie i poprawę relacji dorosły – dziecko.

Czas trwania: 20 godzin

Praca nad konfliktem – zajęcia warsztatowe

„Największym nieprzyjacielem rodziny nie jest konflikt, ale obojętność”

P.Pellegrino

To spotkania warsztatowe dla wszystkich, którzy doświadczają trudności w relacjach z innymi w postaci kłótni, konfliktów, nieporozumień i nie zawsze mają sposób/pomysł, jak sobie z tym poradzić. Warsztaty mają posłużyć pogłębianiu rozumienia siebie, przeżywanych uczuć w relacjach z innymi, a przez to przyczynić się także do lepszego rozumienia innych. Pozwalają poznać źródła nieporozumień oraz sposoby rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych, ważne w dobrym kontakcie z innymi.

Czas trwania: 12 godzin

Efektywna komunikacja – zajęcia warsztatowe

„Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem”
— Owidiusz

Porozumiewanie się ze światem trwa nieustannie. Nawet jeśli nie pada ani jedno słowo, ciało wysyła komunikaty niewerbalne – sygnały, które zdradzają nastawienie, postawy oraz skrywane myśli. Komunikacja interpersonalna to proces psychologiczny, polegający na przekazywaniu informacji, pojęć, idei, uczuć za pomocą symboli tworzonych przez słowa, dźwięki, obrazy czy dotyk.

Celem warsztatu jest doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poznanie technik sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi oraz zwiększających skuteczność wysyłanych komunikatów.

Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi, w małych grupach, z bardzo dużym udziałem ćwiczeń praktycznych może stanowić doskonały etap w ramach pracy nad własnym rozwojem osobistym.

Czas trwania: 12 godzin

Poczucie własnej wartości

„Ze wszystkich sądów, jakie człowiek wydaje, żaden nie jest tak ważny, jak ten, który wydajesz o sobie.”

Nathaniel Branden

Celem zajęć jest doświadczanie w relacji z innymi ludźmi w grupie warsztatowej budowania pozytywnego obrazu własnej osoby. Spotkania sprzyjają pogłębianiu wiedzy o tym, kim jestem, jak działam i jakie drzemią we mnie możliwości, aby móc skorzystać z tej wiedzy w relacjach z innymi. Poczucie własnej wartości opiera się na umiejętności realnego oceniania siebie, na szacunku do siebie i poczuciu sprawczości własnych działań. Ta umiejętność świadomego życia pozwala aktywnie czerpać z posiadanych zasobów, jest źródłem nadziei i motywacją do własnego rozwoju.

Cele:

 • odkrywanie i ujawnianie własnych talentów i zasobów
 • rozwijanie umiejętności realnej oceny własnych predyspozycji osobowych
 • kształtowanie adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości
 • rozwijanie umiejętności przyjmowania informacji zwrotnych na swój temat
 • pełniejsze uświadomienie sobie związków między obrazem własnej osoby a naszym funkcjonowaniem
 • stworzenie okazji do pogłębionej refleksji nad sobą

Czas trwania: 20 godzin

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl