Szkolenia

Nasza oferta szkoleniowa dotyczy osób chcących rozwijać i doskonalić umiejętności przydatne zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i relacjach w grupie czy zespole pracowniczym. Kładziemy nacisk zwłaszcza na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, zachowań asertywnych, współpracę w zespole i zdolność efektywnego radzenia sobie z obciążeniami.

Priorytetowym celem naszych spotkań jest poszukiwanie takich rozwiązań, które pozostają w zgodzie z wewnętrznym światem wartości, a jednocześnie mogą pozytywnie wpływać na odczuwaną jakość życia.

Zależy nam na tym, aby absolwenci naszych kursów, warsztatów i szkoleń wychodzili z nich z przeświadczeniem zdobycia rzetelnej wiedzy i konkretnych, przydatnych umiejętności.

Wszystkie zajęcia prowadzimy za pomocą metod aktywizujących, które wyzwalają naturalną energię uczestników. W małych grupach (10-15 osób), pod kierunkiem doświadczonych trenerów i szkoleniowców, rozwijamy i doskonalimy wiedzę i umiejętności niezbędne w życiu osobistym i konieczne bądź przydatne w pracy zawodowej.

Asertywność w pracy

„Po prostu bądź sobą.
Nie oglądaj się na innych.
Nie martw się, co sobie ludzie pomyślą.”

Adresowany jest do tych, którzy potrzebują zadbać o siebie i swoje granice oraz nauczyć się wyrażać własne zdanie w sposób asertywny (bez ranienia innych) w swoim miejscu pracy. Szczególnie zachęcamy wszystkich, którzy:

 • przyjmują zbyt dużo obowiązków na siebie
 • zbyt przejmują się opinią innych na swój temat
 • mają trudności z przeciwstawieniem się ocenie innych
 • nie potrafią odmawiać
 • mają trudności z przyjmowaniem krytyki

Zajęcia służą wzmocnieniu obrazu własnej osoby, poprawie relacji z innymi oraz rozwijaniu umiejętności autoprezentacji.

Czas trwania: 30 godzin

Warsztat antystresowy

Warsztat antystresowy jest przeznaczony dla wszystkich, którzy są świadomi wpływu stresu na jakość pracy i efektywność zawodową. Szkolenie kierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, niezależnie od zajmowanego stanowiska, pracujących w warunkach stresogennych.

Celem szkolenia jest poznanie efektywnych metod pokonywania stresu, w konsekwencji poprawa wydajności pracy oraz zwiększenie wpływu na własne zdrowie. Uczestnicy uzyskają również potrzebne informacje na temat stresu jego przyczyn, sposobu działania i wpływu jaki wywiera na postawę, myślenie i możliwości pracownika.

Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi, w małych grupach, z bardzo dużym udziałem ćwiczeń praktycznych może stanowić ważny element zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz w znaczącym stopniu przyczyniać się do wzrostu zadowolenia pracowników.

Czas trwania: 30 godzin

Negocjacje

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy pozwalającej prowadzić skuteczne negocjacje z innymi, oparte na partnerstwie i współpracy.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość ćwiczenia nowych umiejętności w oparciu o proponowane modele teoretyczne. Uczą się koncentracji na zasadniczych problemach do rozwiązania, a nie na rywalizacji z partnerem, tak, aby prowadzone negocjacje były satysfakcjonujące, zaś osiągnięte porozumienie gwarantowało realizację interesów wszystkich stron zaangażowanych w konflikt.

Zajęcia odbywają się w grupach 12-15 osobowych, przy wykorzystaniu kamery video.

Czas trwania: 30 godzin

Mediacje

Celem zajęć jest rozpoznawanie własnego stylu funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, zwiększenie asertywnych umiejętności przydatnych w kontaktach interpersonalnych i zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznego prowadzenia mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów.

Czas trwania:
 • 12 godzin (dla osób uczestniczących w warsztatach z zakresu komunikacji)
 • 20 godzin (dla pozostałych uczestników)

Komunikacja w zespole

Sprawny odbiór i nadawanie komunikatów, spójność treści i formy jest podstawą skutecznego działania, a w konsekwencji podstawą sukcesu.

Efektywna komunikacja w zespole sprzyja kształtowaniu się postawy otwartej pracowników oraz rozwijaniu tolerancji dla współpracowników o różnych profilach osobowościowych. Daje poczucie większej satysfakcji zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym oraz sprzyja pogłębieniu relacji z ludźmi.

Celem warsztatu jest doskonaleniu własnego stylu porozumiewania się w relacjach pracowniczych, poznanie technik sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi oraz zwiększających skuteczność wysyłanych komunikatów.

Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi, w małych grupach, z udziałem ćwiczeń praktycznych może stanowić ważny element budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy oraz w znaczącym stopniu przyczyniać się do zwiększania efektywności pracowników.

Czas trwania: 12 godzin

Twórcze podejście do konfliktów i kryzysów

„To nie konflikty są źródłem nieporozumień i walki między ludźmi,
lecz sposoby ich rozwiązywania”

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych w kontaktach społecznych – relacje interpersonalne i konflikty w zespole. Warsztaty pozwalają poznać źródła nieporozumień oraz służą rozumieniu znaczenia konfliktu w procesie grupowym, uświadomieniu własnych zasobów w pracy z konfliktem i doskonaleniu umiejętności pokonywania kryzysów.

Czas trwania: 20 godzin

Autoprezentacja – świadome pokazywanie siebie

Zajęcia służą treningowi umiejętności efektywnego prezentowania siebie, występowania na forum publicznym, zwłaszcza w sytuacjach zawodowych. Pozwalają na identyfikowanie obszarów trudności, poznanie zasad dobrej prezentacji i pokonywanie w bezpiecznych warunkach własnych stereotypów w myśleniu o sobie, lęków, nieśmiałości w kontaktach z innymi ludźmi. Praca uczestników opiera się na pozytywach w celu odkrycia jak największego potencjału każdej z osób.

Cele:
 • rozwijanie umiejętności pozytywnego mówienia o sobie
 • podnoszenie świadomości związanej z nadawaniem i odbieraniem komunikatów niewerbalnych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania własnych poglądów na forum grupy
 • przełamywanie stereotypów w myśleniu i mówieniu o sobie
 • doskonalenie umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych
 • rozwijanie umiejętności pozytywnej prezentacji w różnych sytuacjach

Czas trwania: 20 godzin

Konstruktywna praca z problemami wychowawczymi

„By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie wierzy”
S. Garczyński

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli i wychowawców. W trakcie zajęć uczestnicy poszukują przyczyn trudnych zachowań dzieci (w oparciu o koncepcję urazową J. Strzemiecznego) oraz wypracowują strategie i sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo. W warunkach laboratoryjnych ćwiczą nabyte umiejętności celem konstruktywnego przenoszenia ich na relacje dorosły – dziecko.

Czas trwania: 20 godzin

Inne szkolenia

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania mamy możliwość dostosowania naszej oferty szkoleniowej do konkretnych zapotrzebowań (zakres tematyczny, formy pracy, czas trwania, itp.).
 
Czekamy na Państwa zgłoszenia i propozycje.

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl