Zespół

Cezary Godlewski

 

Teresa Krawczuk

 

Joanna Nitkiewicz-Powichrowska

 

5Psycholog, studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1981-1986). W 1999r. w Akademii Medycznej w Białymstoku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w specjalności biologia zachowania.

Licencje:

Certyfikat Psychoterapeuty (nr 131) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, (2007 r.).

Certyfikat Psychoterapeuty (nr 11/T/2016) Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (2016 r.)

Certyfikat Superwizora (nr certyfikatu: 104) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2016 r.)

Od 1991r. do 2016 r. pracował w Akademii Medycznej w Białymstoku jako pracownik dydaktyczny. Praktykę psychoterapeutyczną prowadził początkowo w Poradni Rodzinnej MZOZ w Białymstoku., a następnie od 1994 r. w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA- Białystok, gdzie pracuje do chwili obecnej.

Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, zdobyte podczas pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień Lekowych w Lublinie (1986-1988), w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej i grupowej – Certyfikat PTP (2007).

Od stycznia 2012 r. rozpoczął praktykę superwizyjną pracy psychoterapeutycznej ((Lista Superwizorów – Aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a od 2016 r. pracuje jako samodzielny superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego .

Jako psychoterapeuta korzysta z dorobku psychologicznego różnorodnych podejść psychoterapeutycznych. Skuteczność pomocy terapeutycznej wiąże z dostosowaniem rodzaju terapii do osoby szukające pomocy i jej potrzeb. Integratywność i realistyczność to dwa wymiary jego pracy terapeutycznej. Integratywność oznacza spójność i równowagę relacji między obszarem emocjonalnym, społecznym i duchowym osoby, przez co może realizować się jej pełne zdrowie. Realistyczność zaś, to przekonanie o niepowtarzalności każdej osoby, jej godności i autonomii wobec życiowych zdarzeń i doświadczeń ją ograniczających. Dobro innej osoby jest tą wartością, która wyznacza granice wolności i odpowiedzialności osoby za własne wybory.

Motto zawodowe: „Człowiek odnajduje swoją duchową tożsamość w innym człowieku. Tylko wtedy pomoc płynie z wnętrza”

 

2

Psycholog – specjalizacja  kliniczna (Uniwersytet Gdański, 1981-1986). Członek Sekcji Psychoterapii oraz Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Licencje:
Trener I i II stopnia (nr 88) w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych  rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1994 r.)

Rekomendacja Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej (2003 r.)

Certyfikat psychoterapeuty (nr 16/T/2016) Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (2016 r.)

Ważniejsze szkolenia:

Staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Dziennym Kliniki Nerwic, cykl treningów psychologicznych w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Specjalne dla Osób Pracujących z Dziećmi ze Środowisk Zagrożonych Uzależnieniem, staż w grupie superwizyjno-stażowej, szereg warsztatów psychologicznych i kursów doskonalących (w tym m.in. uzyskanie uprawnień superwizora programu profilaktycznego „Nasze Spotkania” oraz instruktora programu profilaktycznego „Interwencja Profilaktyczna w Szkole”).

Przebieg pracy:

Od listopada 1988r. do chwili obecnej – praca na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku (w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży oraz udzielania im szeroko pojętej pomocy psychologicznej; konsultowania i udzielania porad rodzicom oraz prowadzenia wykładów, prelekcji, zajęć warsztatowych; szkolenia pracowników oświaty).

Wcześniej (wrzesień 1986r. – październik 1988r.) – prowadzenie psychoterapii w Ośrodku Terapii Nerwic w Białymstoku.

W okresie od września 1996r. do sierpnia 2001r. – wykonywanie obowiązków psychologa szkolnego, najpierw – w Szkole Podstawowej nr 48 w Białymstoku, a następnie  – w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 w Białymstoku.

Od 1994r do chwili obecnej – praca w Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA – Białystok – prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla osób dorosłych oraz treningów i warsztatów psychologicznych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych oraz terapię grupową. Jako psychoterapeuta pracuje w podejściu integratywnym. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych treningów i warsztatów psychologicznych oraz szkoleń dla różnych grup zawodowych, w tym szkolenie z zakresu socjoterapii. Zajmuje się tworzeniem i realizacją programów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, konsultowaniem zgłaszanych przez rodziców trudności wychowawczych.

 

4 Psycholog – specjalizacja kliniczna, psychoterapeuta. Studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego (1981-1986). Członek Sekcji Psychoterapii oraz Sekcji Trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Licencje:

Trener I i II stopnia (nr 112) w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych  rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (1994 r.) 

Rekomendacja Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej (2003).

Certyfikat Psychoterapeuty (nr 12/T/2016) Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra (2016 r.)

Od maja 2017 r. jest superwizorem w procesie certyfikacji (Lista superwizorów w procesie certyfikacji przy Polskim Towarzystwie Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra).

W Ośrodku Rozwoju Osobistego i Psychoterapii INTRA – Białystok od 1994 r. prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dorosłych jak również konsultacje dla małżeństw i rodzin przeżywających kryzys emocjonalny. Od maja 2017 r. prowadzi także superwizję pracy psychoterapeutycznej (indywidualną i grupową) , pod stałą opieką merytoryczną Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Pracuje w podejściu humanistycznym, doświadczeniowym, wykorzystuje także elementy różnych szkół psychoterapii.

Od września 2008 r. do chwili obecnej pracuje również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, wcześniej na stanowisku wizytatora ds. Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w Okręgowym Zespole Nadzoru Pedagogicznego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku (X. 2003 – VIII. 2008 ), jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku (1988-2003) oraz jako psychoterapeuta w Ośrodku Terapii Nerwic w Białymstoku (1986-1988).

Od wielu lat prowadzi  szkolenia dla pracowników oświaty, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia oraz studentów z zakresu: socjoterapii, asertywności, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, umiejętności wychowawczych i inne. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych psychoedukacyjnych oraz profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, treningów i warsztatów psychologicznych dla osób dorosłych pracujących nad własnym rozwojem osobistym.

Jest współautorką lokalnych programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży miasta Białystok, min. Programu: „Integracja w gimnazjum”, „Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z młodzieżową grupą ryzyka”.

Motto zawodowe: „Najpiękniejsza przyszłość jest zawsze uzależniona od dawno zapomnianej przeszłości. Najprzyjemniejszy moment w terapii, to ten, kiedy człowiek odnajdując siebie, zaczyna odczuwać radość, pełnię życia i… już nas nie potrzebuje.”

 

Danuta Matreńczyk

 

3

W obszarze działalności szkoleniowej współpracujemy z Panią Danutą Matreńczyk – trenerem II stopnia w zakresie prowadzenia treningów psychologicznych i warsztatów szkoleniowych, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie (Lista Trenerów PTP).

Pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, trener PTP. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy metodą treningu psychologicznego i warsztatu szkoleniowego. Prowadzi zajęcia z zakresu kompetencji miękkich i rozwoju osobistego dla różnych grup zawodowych, studentów, rodziców, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób ,,wychodzących” z problemu uzależnienia i innych.

We współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii ,,Intra” w Białymstoku prowadzi i współprowadzi treningi psychologiczne: interpersonalny, asertywności, warsztaty szkoleniowe: antystresowy, pracy nad zmianą, umiejętności wychowawczych, pracy nad konfliktem, efektywnej komunikacji, poczucia własnej wartości. Współpracując z Ośrodkiem Rozwoju Osobistego i Psychoterapii ,,Intra” w Białymstoku prowadzi i współprowadzi szkolenia dla pracowników firm, instytucji oraz klientów indywidualnych z zakresu rozwijania i doskonalenia kompetencji miękkich, niezbędnych w dobrym wypełnianiu ról zawodowych: zachowania asertywne w pracy, negocjacje, mediacje, komunikacja w zespole, twórcze podejście do konfliktów i kryzysów, autoprezentacja.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, jest współautorką programu studiów podyplomowych z Socjoterapii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, prowadzi superwizję zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przez absolwentów tych studiów.

Jest współautorką zeszytu ćwiczeń programu edukacyjnego Newsweek Polska. Temat: „Newsweek w edukacji dorosłych – materiały dla rodziców i nauczycieli”. Autorką programu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców „Razem z moim dzieckiem”. Jest współautorką lokalnych programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w Białystoku, min. Programu: „Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z młodzieżową grupą ryzyka”, ,,Liderzy młodzieżowi w szkołach” oraz realizatorką ogólnokrajowej kampanii ,,Dzieciństwo bez przemocy”.

Posiada wieloletnie doświadczenie (od 1997 r. do chwili obecnej) w pracy z nauczycielami jako autorka i realizatorka programów kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, rozwijających warsztat pracy wychowawczej i profilaktycznej (współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Profilaktyczno-Konsultacyjną Stowarzyszenia ,,Monar’ w Białymstoku oraz wybranymi starostwami powiatowymi woj. podlaskiego.

Jako doradca zawodowy i trener wiele lat pracuje z osobami zagrożonymi utratą pracy, bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami wychodzącymi z problemu uzależnienia od narkotyków poprzez pracę metodą indywidualnych i grupowych sesji doradczych oraz metodą coaching’u. 

Absolwentka: Studium Socjoterapii (1993), Stażu Terapeutyczno-Treningowego w Warszawie (1994-1995), podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania i Organizacji Oświatą (Białystok 2000), podyplomowych studiów z Doradztwa Zawodowego (Białystok 2006).

Zainteresowania: przyroda, podróże, wędrówki piesze, historia, książki, zwyczaje i tradycje ludzi rożnych kultur. Ogromnym sentymentem darzy podlaską wieś.

Motto życiowe i zawodowe z „Historii pewnego ołówka”: „…w ołówku nieważna jest drewniana otoczka, ale grafit w środku. Dlatego zawsze wsłuchuj się w to, co dzieje się w tobie…”